Červený seznam IUCN

Seznam ohrožených živočichů a rostlin. Vydává každý 2 roky Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN).

Stupeň ohrožení je vyjádřený několika kategoriemi, od kategorie úplně vyhynulých přes ohrožené druhy až po druhy, kterým aktuálně vyhynutí nehrozí.

Stupeň ohrožení indikuje šanci na přežití jednotlivých živočichů či rostlin. Při klasifikování se bere v potaz hodně faktorů, např. počet přeživších kusů, známé hrozby, šance odchovu v zajetí, množství přírůstků a úbytků atd.

Seznam vyhynulých druhů se nazývá černý seznam.

Stupně ohrožení:

stupně ohrožení Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN).

LC = Least Concern - málo dotčený - jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT = Nearly Threatened - téměř ohrožený - druhy, které v blízké budoucnosti můžou být ohroženy vyhynutím, ale ještě nesplňují podmínky stupně ohrožený.

VU = Vulnerable - zranitelný - druhy, které čelí velkému nebezpečí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

EN = Endangered - ohrožený - druh čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti

CR = Critically Endangered - kriticky ohrožený - druh čelí bezprostřednímu vyhynutí v blízké budoucnosti

EW = Extinct - vyhynulý v přírodě - ve volné přírodě je již druh vyhynulý, v zajetí je stále několik jedinců chováno.

EX = Extinct - vyhynulý - poslední kus zemřel nebo je pokládán za mrtvý. Vymřelé druhy po roce 1500 (stanoveno IUCN) jsou označovány jako moderně vyhynulé druhy.

DD = data deficient - chybý údaje - pokud není dostatek informací pro vyhodnocení je druh zařazen do této skupiny

NE = Not Evaluated - nevyhodnocený - pokud není dostatek dat k určení stupně ohrožení, patří druhy do této skupiny